ИМПАКТ

Проект „Интегрирана Мултимедийна Платформа за Активни Култура и Туризъм – ИМПАКТ”1 се осъществява по Приоритетна Ос 2 – „Зелен регион“, Специфична цел 2.1. – „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ на Програма INTERREG V-A Румъния – България. Програмата е финансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България.

В обхвата на допустимата територия за подпомагане по Програма INTERREG V-A Румъния – България са включени 7 окръга от Румъния – Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца и 8 административни области от България – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

Обхват на допустимата територия за подпомагане по Програма INTERREG V-A Румъния – България:

Източник: http://www.interregrobg.eu/bg/programme/programme-general-data.html

Обща информация за проекта ИМПАКТ:

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

„Да насърчи устойчивото използване на природните и културни ресурси чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги“

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ:

‐ Създаване на широка пространствена база данни от културни, природни и исторически обекти на територията на цялата трансгранична зона съгласно мултимедийните и пространствени изисквания на проекта ИМПАКТ

‐ Разработване на иновативна и интерактивна онлайн ГИС базирана платформа за предоставяне на информационни и туристически услуги

‐ Обединяване на минимум 5 комплексни туристически маршрути за цялата трансгранична зона – култура и история, природа и спорт, религия, селски туризъм, вино и гурме